GCA59_NextStoptheBikiniZone

GC A59
Next Stop
the Bikini Zone

GCA60_DontBossaNovaMeAround

GC A60
Dont Bossa
Nova Me Around

GCA61_TaupelessBeach

GC A61
Taupeless
Beach

GCA62_ISaoPauloOverThere

GC A62
I Sao Paulo
Over There

GCA63_OPIScoresaGoal

GC A63
Scoresa
Goal

GCA64_AmazOnAmazOff

GC A64
AmazOn
AmazOff

GCA70_RedHotRio

GC A70
Red Hot Rio

GCA68_KissMeImBrazillian

GC A68
Kiss Me
Im Brazillian